KTM Duke 200 vs Yamaha FZ25 Comparison Review, Yamaha FZ25 vs KTM Duke 200, KTM Duke 200 vs Yamaha FZ25, Yamaha FZ25 Specification vs KTM Duke 200 Specification, Yamaha FZ25 Mileage vs KTM Duke 200 Mileage, Yamaha FZ25 Top Speed vs KTM Duke 200 Top Speed, Yamaha FZ25 Price vsKTM Duke 200 Price, Yamaha FZ25 Brake vs KTM Duke 200 Brake