KTM 250 Duke 2017 vs Yamaha FZ25 Comparison Review, Yamaha FZ25 vs KTM 250 Duke 2017, KTM 250 Duke 2017 vs Yamaha FZ25, Yamaha FZ25 Specification vs KTM 250 Duke 2017 Specification, Yamaha FZ25 Mileage vs KTM 250 Duke 2017 Mileage, Yamaha FZ25 Top Speed vs KTM 250 Duke Top Speed, Yamaha FZ25 Price vs KTM 250 Duke Price, Yamaha FZ25 Brake vs KTM 250 Duke Brake